ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της εταιρίας «ΤΕΟΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ως υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Η επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης απαραίτητα για την έναρξη και διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου,αριθμός φορολογικού μητρώου, Δ.Ο.Υ.
  • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμούς τηλεφώνου/ φαξ, διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει και επεξεργάζεται η Υπεύθυνη Επεξεργασίας;

Δεδομένα επικοινωνίας: 
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη/περιφέρεια), αριθμοί τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συλλέγονται, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) ή συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και στις εν γένει προωθητικές/εμπορικές ενέργειες της Εταιρείας.

Χρήση ιστοσελίδας & επικοινωνίας:

Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπως εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες. Επίσης, συλλέγονται πληροφορίες μέσω cookies π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (σχετικά μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης, παράγραφος Πολιτική για Cookies).

Για πόσο χρόνο η Εταιρία θα διατηρεί τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται εν γένει τα προσωπικά σας δεδομένα, σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Σε περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται και επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία από την Εταιρία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Τα δικαιώματά που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

  • – το δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή ενημέρωσής σας, κατόπιν αιτήματος, ώστε να πληροφορηθείτε για το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, τους λόγους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους.
  • – το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
  • – το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») εφ΄ όσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί
  • – το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
  • – το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
  • – το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του, χωρίς κόστος, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς

Η Εταιρία δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από το υποκείμενο των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teonova.gr

Πώς διασφαλίζει η Εταιρία την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με απόλυτα σύννομο και διαφανή τρόπο, ότι θα τα διαβιβάζει αποκλειστικά και μόνο όταν και όπου αυτό απαιτείται και όχι για σκοπούς που δεν συνάδουν με την φύση και την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης και ότι θα διασφαλίζει πάντοτε την ύπαρξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους, η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οποίων θα ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία ή να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ.: 210 5764 472, email: info@teonova.gr , ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας (138-140, Λεωφόρος Κηφισού 138-140, 12131, Περιστέρι), υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Συγγρού 193-195, Τ.Κ. 17121) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr).

Πόσο συχνά ενημερώνουμε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου;

Η ενημέρωση αυτή αφορά τόσο τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου όσο και τους πελάτες της TEONOVA A.E.

Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.teonova.gr και πιο συγκεκριμένα στην παρούσα σελίδα, επικαιροποιημένη με τυχόνσημαντικές αλλαγές.